en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Βιβλιογραφία
 1. Allen, H.D. (2001) Mediterranean Ecogeography. Pearson Education LTD, Essex, UK.

   
 2. Αραμπατζής, Θ.Ι. (1998) Θάμνοι και Δένδρα στην Ελλάδα. Τόμος Ι. Σελ 293. Οικολογική Κίνηση Δράμας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Δράμα.

   
 3. Arnold, G.W. (1983) The influence of ditch and hedgerow structure, length of hedgerows, and area of woodland and garden on bird numbers on farmland. Journal of Applied Ecology, 20, 731-750.

   
 4. Baldock, D., Beaufoy, G., Bennett, G. and J. Clark (1993) Nature Conservation and New Directions in the EC common Agricultural Policy, London and Arnhem, Institute for European Environmental Policy.

   
 5. Beecher, N., Johnson, R.J., Brandle, R.J., Case, R.M. and L.J. Young (2002) Agroecology of birds in organic and nonorganic Farmland. Conservation Biology, 16(6), 1620-1631.

   
 6. Bignal E.M. & D.I. McCracken, 1996. Low-Intensity Farming Systems in the Conservation of the Countryside. Journal of Applied Ecology, 33, 413-424.

   
 7. BirdLife International (2003) Agri-environment schemes and birds. The case study of the Corncrake Crex crex. Available at: http://www.birdlifecapcampaign.org/frameset.htm

   
 8. BirdLife International (2004a) Biodiversity Indicator for Europe. Population trends of wild birds. Communication/ BirdLife International, RSPB, European Bird Census Council.

   
 9. BirdLife International (2004b) Balancing the costs: Wildlife and Modern Agriculture. Report. BirdLife International, RSPB.

   
 10. BirdLife International (2004c) Pan-European Bird Monitoring Scheme. Available at: http://birdlife.cz/index.php?ID=504

   
 11. BirdLife International (2004d) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No. 12).

   
 12. BirdLife International (2004e) Vision for Rural Europe. BirdLife Agricultural Task Force. Available at: http://www.birdlifecapcampaign.org/uploads/BirdLife%20International%20Vision%20for%20Rural%20Development.pdf

   
 13. Blanco, G., J.L. Tella and I. Torre (1998) Traditional farming and key foraging habitats for chough Pyrrhocorax pyrrhocorax in a Spanish speudosteppe landscape. Journal of Applied Ecology, 35, 232-239.

   
 14. Blondel, J. and J. Aronson (1999) Biology and Wildlife of the Mediterranean Region. Oxford University Press, Oxford.

   
 15. Browne S.J. and N.J. Aebischer (2003) Arable Stewardship: impact of the pilot scheme on the brown hare and grey partridge after five years. Final report. Game Conservancy Trust, Hampshire, UK.

   
 16. Buguna Hoffmann, L. (Ed.) (2001) Agricultural functions and biodiversity: A European stakeholder approach to the CBD agricultural biodiversity work programme. ECNC Technical Report Series. - Tilburg, European Centre for Nature Conservation.

   
 17. Chamberlain D.E., Wilson, J.D. and R.J. Fuller (1999) A comparison of bird populations on organic and conventional farm systems in southern Britain. Biological Conservation, 88, 307-320.

   
 18. Cramp, S. and K.E.L Simmons (1980) The Birds of the Western Palearctic, Volume 2. Oxford University Press, Oxford.

   
 19. Crockford, N., Green, R., Rocamora, G., Schaffer, N., Stowe, T. and G. Williams (1996) Action Plan for the Corncrake (Crec crex) in Europe. In Heredia, B., Pose, L. and M. Painter (eds) Globally threatened birds in Europe. Actions Plans. BirdLife International, Council of Europe Publishing. Strasbourg Cedex.

   
 20. Damary, Α. (2002) Towards sustainable agricultural policies promoting biological diversity and landscapes. Background report to the High-Level European Conference on Agriculture and Biodiversity, 5-7 June, Paris, STR A- Counil of Europe/UNEP.

   
 21. Delbaere B. (2002). The Impact of Agricultural Policies on Biological Diversity and Landscape. Background report to the High-Level European Conference on Agriculture and Biodiversity, 5-7 June, Paris, STRA- Counil of Europe/UNEP.

   
 22. Demers, M.N., Simpson, J.W., Boerner, R.E.J., Silva, A., Berns, L and F. Atrigas (1995) Fencerows, edges, and implications of changing connectivity illustrated by two contiguous Ohio landscapes. Conservation Biology, 9, 1159-1168.

   
 23. Donald, P.F., Green, R.E., Heath, M.F. (2001). Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations. Proc. R. Soc. London (B) 268, 25-29.

   
 24. Donalds, P.F., Pisano, G., Rayment, M.D. and Pain, D.J. (2002). The common agricultural policy, EU enlargement and the conservation of Europe's farmland birds. Agriculture, Ecosystems and Environment 2001: 1-16.

   
 25. Donazar, J.A., Naveso, M.A. Tella, J.L. and D. Campion (1997) Extensive grazing and raptors in Spain. Pp. 117-149. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 26. Elphick C.S. and L.W. Orin (1998) Winter management of Californian rice fields for waterbirds. Journal of Applied Ecology, 35, 95-108.

   
 27. Elphick, C.S (2004) Assessing conservation trade-offs: identifying the effects of flooding for waterbirds on non-target bird species. Biological Conservation, 117, 105-110.

   
 28. European Commission (2004) Proposal for a Council Regulation on support to Rural Development by the European Agricultural Fund for Rural Development. Commission Staff Working Document. Extended Impact Assessment. {COM(2004)490final}. Available at: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2004_0931_1_EN.pdf

   
 29. European Commission (2003b) LIFE and Agri-environment supporting NATURA 2000. Experience from the LIFE program. Luxembourg. Available at: europa.eu.int/comm/environment/ life/infoproducts/lifenaturepublications.htm

   
 30. European Commission (2003a) Agriculture and Environment. Fact Sheet. DG. Available at: http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l60023.htm

   
 31. European Commission (1999) Europe's Agenda 2000. Strengthening and widening the European Union. Priority Publications Programme 1999, X/D/5. Available at: http://europa.eu.int/comm/agenda2000/public_en.pdf

   
 32. European Commission (1998) Working Document, “State of application of regulation (EEC) n° 2078/92: Evaluation of agri-environment programmes”, VI/7655/98, 9.11.1998, Brussels. Available at: http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/programs/index_en.htm

   
 33. European Environmental Agency [ΕΕΑ] (2004). High nature value farmland. Characteristics, trends and policy challenges, EEA Reports. No 1/2004. Copenhagen. Available at: reports.eea.eu.int/report_2004_1

   
 34. European Environmental Agency (2001) Environmental Signals. Environmental assessments report No 8. EEA, Copenhagen.

   
 35. ΕΚΠΑΑ (2003) Περιβαλλοντικά Σήματα. Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα. Available at: www.ekpaa.gr/documents/ NCESD-GR-Indicators_full_report.pdf

   
 36. ΕΚΠΑΑ (2001) Ελλάδα. Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος. Μια Συνοπτική Έκθεση. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, UNEP/MAP, ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα. Available at: www.ekpaa.gr/documents/NCESD-GR-report20012003.pdf

   
 37. ΕΣΥΕ (2001) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Υπουργείο Οικονομικών, Αθήνα.

   
 38. Eurostat (2001) Statistics in focus. Agriculture and fisheries. Theme, 5-23/2001/ Eurostat, Brussels.

   
 39. Farina, A. (1989) Bird community patterns in Mediterranean Farmlands: A comment. Agriculture, Ecosystems and Environment, 27, 177-181.

   
 40. Fasola M. and X. Ruiz (1997) Rice farming and waterbirds: integrated management in an artificial landscape. Pp. 210-235. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 41. Fay, F. (1999) Impact of agri-environment measures. EEC. Available at: http://europa.eu.in/comn/agriculture/envir/report/en/index.htm

   
 42. Franco, A.M.A. and W.J. Sutherland (2004) Modelling the foraging habitat selection of lesser kestrels: conservation implications of European Agricultural Policies. Biological Conservation.

   
 43. Firbank, L. G., Smart, S. Crabb, M., J., Critchley, C. N. R., Fowbert, J. W., Fuller, R. J., Gladders, P., Green, D. B., Henderson, I. and M. O. Hill (2003) Agronomic and ecological costs and benefits of set-aside in England. Agriculture, Ecosystems & Environment, (95),1, 73-85.


   
 44. Fuller, R.J., Gregory, R.D., Gibbsons, D.W., Marchant, J.H. Wilson, J.D., S.R., N. Carter (1995) Population declines range contractions among lowland farmland birds in Britain. Conservation Biology, 9, 1425-1441.

   
 45. Green R.E., Rands., M.R.W. and S.J. Moreby (1987) Species differences in diet and the development of seed digestion in partridge chick Perdix perdix and Alectoris rufa. Ibis, 129, 511-514.

   
 46. Green, R.E., Osborne, P.E. and E.F. Sears (1994) The distribution of passerine birds in hedgerows during breeding season in relation to characteristics of the hedgerow and adjacent farmland. Journal of Applied Ecology, 31, 677-692.

   
 47. Γρίβας, Κ., Ιωαννίδης, Γ., Λυμπεράκης Π. Και Μ. Προμπονάς (2002) Ορεινές Περιοχές: Προβλήματα και προτάσεις διαχείρισης. Εκδοση για το Πρόγραμμα: LIFE-ΦΥΣΗ 1998 «Διατήρηση-Προστασία του Γυπαετού (Gypaetus barbatus) στην Ελλαδα, B4-3200/98/444». Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

   
 48. Handrinos, G. and T. Akriotis (1997) The Birds of Greece. Christopher Helm Ltd, London.

   
 49. Χανδρινός, Γ. (1992) Πουλιά. Στο: Καραδεινός Μ. και Α. Λεγάκις (Επιμέλεια Έκδοσης) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεια.

   
 50. Heath, M.F. and M.I. Evans. Eds. (2000) Important bird areas in Europe: priority sites for conservation (2 vols). BirdLife International, Cambridge (UK).

   
 51. Henderson J.A., Cooper, J., Fuller, R.J. and J. Vickery (2000) The relative abundance of birds on set-aside and neighbouring fields in summer. Journal of Applied Ecology, 37, 335-347.

   
 52. Hewit, N. and M. Robins (2001) Cirl buntings and Countryside Stewardship Farmers, RSPB, Exeter.

   
 53. Hinsley, S.A. and P.E. Bellamy (2000) The influence of hedge structure, management and landscape context on the value of hedgerows on birds: A review. Journal of Environmental Management, 60, 33-49.

   
 54. Hoogeveen Y.R., Petersen J.E. and P. Gabrielsen (2001) Agriculture and Biodiversity in Europe. Background report to the High-Level European Conference on Agriculture and Biodiversity, 5-7 June, Paris, STRA-CO/AGRI, Counil of Europe/UNEP.

   
 55. Ibanez, C. (2000) Integrated management in the SPA of the Ebro Delta: implications of rice cultivations for birds. Technical Report. SEO/BirdLife, Catalonia, Spain.

   
 56. Jonhson, R.J. and M.M. Beck (1998) Influences of shelterbelts on wildlife management and biology. Agriculture, Ecosystems and Environment, 22/23, 301-335.

   
 57. Κομηνός, Θ. (1995) Κύθηρα: Στο Δρόμο των Πουλιών. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

   
 58. Klein D. and Sutherland W.J. (2003) How effective are European agri-environment schemes in conserving the promorting biodiversity? Journal of Applied Ecology, 40, 947-696.

   
 59. IUCN (2001) IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland and Cambridge. UK: IUCN.

   
 60. Laiolo P., Dondero F., Ciliento E. and A. Ronaldo. Consequences of pastoral abandonment and divsrsity of the alpine avifauna. Journal of Applied Ecology, 41, 294-304.

   
 61. Lefranc, N. (1997) Shrikes and the farmed landscape in France. Pp. 236-268. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 62. Maeda, T. (2001) Patterns of bird abundance and habitat use in rice fields of the Kanto Plain, central Japan. Ecological Research, 16, 569-585.

   
 63. MacDonald, D.W. and P.J. Jonhson (1995) The relationship between bird distribution and the botanical structure characteristics of hedges. Journal of Applied Ecology, 32, 492-505.

   
 64. Marshal, E.J.P. and A.C. Moonen (2002) Field margins in northern Europe: their functions and interactions with agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment, 89, 5-21.

   
 65. Moorcroft, D., Whittingham, M.J., Bradbury, R.B. and J.D., Wilson (2002) The selection of stubble fields by wintering granivorous birds reflects vegetation cover and food abundance. Journal of Applied Ecology, 39, 535-547.

   
 66. Nagy, S. (2002) The Status of Biodiversity on Farmland in Europe (Birds). Background report to the High-Level European Conference on Agriculture and Biodiversity, 5-7 Jume, Paris, STRA-CO/AGRI, Counil of Europe/UNEP.

   
 67. Naturopa (1989) Γεωργία και Αγρία Ζωή. ΕΕΠΦ, ΓΓΝΓ. Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο.

   
 68. O'Connor R.J and M. Shrubb (1986) Farming and Birds. Cambridge University Press. Cambridge.

   
 69. OECD (2001) Environmental Indicators for Agriculture: Volume 3 Methods and results - Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

   
 70. Oldfield, C., Lusty, S. and A. MacKinven (1998) The World List of Threatened Trees. World Conservation Press, UK.

   
 71. Ormerod S.J. and A.R. Watkinson (2000) Editor's Edition: Birds and Agriculture. Journal of Applied Ecology, 37, 699-705.

   
 72. Ostermann, O.P. (1998) The need for management of nature conservation sites designated under Natura 2000. Journal of Applied Ecology 35, 6: 968-973.

   
 73. Παπαναστάσης, N. & Νοιτσακης B.I. (1992) Λιβαδική Οικολογία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Γιαχούδης & Γιαπούλης, Θεσσαλονίκη.

   
 74. Pain, D.J. and Dixon, J. (1997) Why farming and birds in Europe? Pp. 1-24. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 75. Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. (1997) Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. Academic Press, London.

   
 76. Parish, T., Lakhani, K.H. and T.H Sparks (1995) Modelling the relationship between bird population variables and hedgerow, and other field margin attributes. II Abundance of individual species and of groups of similar species. Journal of Applied Ecology, 32, 362-371.

   
 77. Πέζαρος, Π.Δ. (2003) Η Κοινή Αγροτική Πολιτική Εξέλιξη και Προοπτικές. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, Υπουργείο Γεωργίας.

   
 78. Peach, W.J., Lovett, L.J., Wotton, S.A. and K Saffs (2001) Coutryside stewardships deliver cirl buntings (Emberiza cirlus) in Devon, UK. Biological Conservation, 101, 361-373

   
 79. Pienkowski M. and E. Bingal (1999) The historical and contemporary importance of herbivores for biodiversity. EFNCP, Occasional Publication, Number 21. Peterborough.

   
 80. Pienkowski M. (1998) The nature conservation value of low-intensity farming systems. EFNCP, LSIRD, Workshop 3, Tour de Valat, March 1998.

   
 81. Potts (1997) Cereal farming, pesticides and grey partridges. Pp. 150-177. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 82. Primdhal, J., Peco, B., J. Schramek, E. Anderson and J.J. Onate (2003) Environmetal effects of agri-environmental schemes in Western Europe. Journal of Environmental Management, 67, 129-138.

   
 83. Rands, M.R.W (1987) Pesticide use on cereals and the survival of partridge chicks: A field experiment. Journal of Applied Ecology, 22, 49-54.

   
 84. Ratcliff, D. (1984) Nature Conservation Review for Great Britain. Nature Conservancy Council, UK.

   
 85. Στογιάννης Β. και Π. Δηλανά (2001) η Οδύσσεια της Ελληνικής Αγροτικής Βιοποικιλότητας. Δίκτυο Οδύσσεια, Νέα Οικολογία. Αθήνα.

   
 86. Σφήκας Γ. (1991) Δένδρα και Θάμνοι της Ελλάδας. Σελ. 201. Efstathiadis Group A.E., Αθήνα.

   
 87. Siriwardena, G.M., Baillie, S.R., Buckland, S.T., Fewster R.M., Marchant, J.H. & J.D. Wilson (1998) Trends and abundance of farmland birds: a quantitative comparison of smoothed common bird census indices. Journal of Applied Ecology, 35(1), 24-43.

   
 88. Stoate, C, M. Araujo and R. Borralho (2003) Conservation of European farmland birds: abundance and species diversity. Ornis Hungarica, 12-13, 33-40.

   
 89. Suarez, F., Νaveso, M.A., and E. de Juana (1997) Farming in the drylands of Spain: birds of pseudosteppes. Pp. 297-330. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 90. Tapper S. and N. Aebischer (2001) Ecological evaluation of the Arable Stewardship Pilot Scheme, 1998-2000. Technical Anexx VI/3. Game Conservancy Trust, Hampshire, UK.

   
 91. Tella, J.L., Forero, M.G., Hiraldo, F. and J.A. Donarez (1998) Conflicts between lesser kestrel conservation and European Agricultural Policies as identified by Habitat use analyses. Conservation Biology, 12(3), 593-604.

   
 92. Tucker, G.M. (1997) Priorities for bird conservation in Europe: the importance of the farmed landscape. Pp. 79-116. In Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. London: Academic Press.

   
 93. Tucker, G.M. (1999) Measuring the impacts of agriculture on biodiversity. Pp89-104. In Brouwer, F & B. Crabtree (Eds) Environmental Indicators and Agricultural Policy- CABI Publishing, Wallingfrod, U.K.

   
 94. Tucker, G.M. and J. Dixon (1997) Agricultural and grassland habitats. Pp 267-325. In Tucker, G.M. and Evans, M.I. Eds. (1997) Habitats for Birds in Europe: A Conservation Strategy for the Wider Environment. BirdLife International, Cambridge (UK). (BirdLife Conservation Series No. 6).

   
 95. Tucker, G.M. and Evans, M.I. Eds. (1997) Habitats for Birds in Europe: A Conservation Strategy for the Wider Environment. BirdLife International, Cambridge (UK). (BirdLife Conservation Series No. 6).

   
 96. Tucker, G.M. and Heath, M.F. Eds. (1994) Birds in Europe: Their Conservation Status. BirdLife International, Cambridge (UK). (BirdLife Conservation Series No. 3).

   
 97. Van Dijk, G. (1991) The status of semi-natural grasslands in Europe, in Goriup, P.D., L.A. Batten & J.A. Norton (Eds). Conservation of lowland dry grassland birds in Europe. Proceedings of an international seminar held at the University of Reading 20-22 March 1991 - Peterborough, Joint Nature Conservation Committee.

   
 98. Van Dijk, G. (2001) Biodiversity and multifunctionality in European agriculture: priorities, current initiatives and possible new directions. Paper presented at the ECNC seminar in Brussels in March 2001, Geneva, UNEP-ROE.

   
 99. Vickery, J.A., Carter, N. and R.J. Fuller (2002) The potential value of managed cereal field margins as foraging habitats for farmland birds in the UK. Agriculture, Ecosystems and Environment, 89, 41-52.

   
 100. Vickery, J.A., Bradbury, R.B., Henderson, I.G. Eaton, M.A. and P.V. Grice (2004) The role of agri-environment schemes and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. Biological Conservation.

   
 101. Voitsek, P. (2004) Pan-European Common Bird Monitoring Scheme. Available at: http://birdlife.cz/index.php?ID=504

   
 102. ΥΠ.ΓΕ. (2003) Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ). Υπουργείο Γεωργίας. Available at: www.minagric.gr/greek/data/apofasi091000.doc

   
 103. ΥΠ.ΓΕ. (2004α) Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΠΑΑ]. Αθήνα, Ιανουάριος, 2004. Υπουργείο Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Available at: www.minagric.gr/greek/ EPAA/ANAKOINWSEIS/Anakoinwseis.htm

   
 104. ΥΠ.ΓΕ. (2004b) Έγγραφο Προγραμματισμού Αγγροτικής Ανάπτυξης [ΕΠΑΑ] 2000-2006. Γ΄Προγραμματική Περίοδος. Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. Αθήνα, Φεβρουάριος 2004. Υπουργείο Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   
 105. ΥΠ.Α.Α.Τ (2004) Εγγραφο Προγραμματισμού Αγγροτικής Ανάπτυξης [ΕΠΑΑ] 2000-2006. Γ΄Προγραμματική Περίοδος. Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. Αθήνα, Νοέμβριος 2004. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ευρωπαική Επιτροπή.

   
 106. Wilson, J.D., Evans, J.m Browne, S.J. and R.J. King (1997) Territory distribution and breeding success of skylarks Alauda arvensis on organic and intensive farming in southern England. Journal of Applied Ecology, 34, 1462-1478.

   
Copyright © 2019 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr