en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR011 Πόρτο Λάγος, Λίμνη Βιστονίδα και παράκτιες λιμνοθάλασσες
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B1ii, B2, B3, C1, C2, C3, C4,
Συντεταγμένες: 41o 1' B 25o 5' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-99 μέτρα
Εμβαδόν: 153,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Υγροτοπικό σύμπλεγμα λιμνών γλυκού νερού και παράκτιων λιμνοθαλασσών, με καλαμώνες (Phragmites), υγρολίβαδα και αλμυρόβαλτους.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (10%: Καλλιεργήσιμη γη), Λιβάδια (10%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (5%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Υγρότοποι (75%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Λασπότοποι και αμμότοποι, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (20%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (70%), προστασία της φύσης και έρευνα (5%), τουρισμός/αναψυχή (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (20%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Υψηλό
Διεθνές: Υψηλό
4.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Φανάρι/Πόρτο Λάγος), 9.300 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λίμνη Βιστονίδα/Λαγού,Κεσσάνη). Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί περιοχή Ramsar (Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, 243.960 στρ.)
180,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ-ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ(GR1130010)


Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή είναι σημαντική για τα αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια, αρπακτικά, και τα είδη που φωλιάζουν σε καλαμώνες. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Branta ruficollis (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus albicilla (2-4 μη αναπαραγόμενα άτομα), Aquila clanga (5 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Aquila heliaca (ξεχειμωνιάζει), Falco naumanni (μετανάστευση).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι χειμώνας 1997 - 2300 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Cygnus olor Κύκνος χειμώνας 0 - 800 άγνωστη B1i, C3
Anser erythropus Νανόχηνα χειμώνας 1990 - 40 άγνωστη A1, C1
Tadorna tadorna Βαρβάρα χειμώνας 1996 250 1200 άγνωστη B1i, C3
Aythya ferina Γκισάρι χειμώνας 1996 3000 14000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Aythya nyroca Βαλτόπαπια επιδημητικό 0 Σύνηθες άγνωστη C6
Merops apiaster Μελισσοφάγος αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2
Fulica atra Φαλαρίδα χειμώνας 1996 2000 29000 άγνωστη B1i, C3
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 0 - 1 άγνωστη A1, C1
Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα επιδημητικό 0 Σε αφθονία άγνωστη B3, C6
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής επιδημητικό 0 Σε αφθονία άγνωστη B2
Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα αναπαράγεται 1995 5 15 άγνωστη B2, C6
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2
Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος αναπαράγεται 1997 - 400 μέτρια B3, C2, C6
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη C6
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι χειμώνας 0 - 2000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι χειμώνας 1995 1150 6000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα χειμώνας 1995 2350 3300 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 0 - 2200 άγνωστη B1i, C3
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς χειμώνας 1996 45 550 άγνωστη A4i, B1i, C2
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς αναπαράγεται 0 50 150 άγνωστη B2, C2, C6
Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο χειμώνας 1996 1500 5000 άγνωστη A4i, B1i, C2
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση 0 - 400 άγνωστη A4i, B1i, C2
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος χειμώνας 1995 120 250 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος μετανάστευση 1995 350 700 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Ciconia ciconia Πελαργός αναπαράγεται 0 80 130 άγνωστη B2, C6
Puffinus yelkouan Μύχος χειμώνας 0 - 500 άγνωστη B1ii, C2
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς αναπαράγεται 0 Κοινό άγνωστη B2
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Η περιοχή απειλείται από την αποξήρανση του ανατολικού τμήματος της Βιστωνίδας, και τη μόλυνση των υδάτων από γεωργικά, βιομηχανικά και αστικά λύματα. Ο υγρότοπος απειλείται επίσης από την γεωργική και αστική επέκταση, την υπεράντληση υδάτων και το κυνήγι. Υπάρχει ήδη σύστημα χρήσεων γης αλλά δεν έχει τεθεί σε νομική ισχύ. Τμήμα της περιοχής αποτελεί Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (άγνωστη), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (μέτρια), ανάπτυξη σε υποδομές (υψηλή), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr