en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR010 Λίμνη Μητρικού (Ισμαρίδα)
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C6
Συντεταγμένες: 40o 58' B 25o 17' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-54 μέτρα
Εμβαδόν: 65,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Ένα παράκτιο υγροτοπικό σύμπλεγμα. Αποτελείται από τη λίμνη γλυκού νερού Μητρικού, που περικλείεται από εκτεταμένους καλαμώνες (Phragmites), παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτους.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (10%: Καλλιεργήσιμη γη), Υγρότοποι (90%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Λασπότοποι και αμμότοποι, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (10%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (85%), τουρισμός/αναψυχή (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (85%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Μαυρομάτι-Λίμνη Μητρικού/Ίμερου-Μαυρομάτι, 19.000 στρ.). Μέρος της περιοχής αποτελεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Μέρος της περιοχής αποτελεί περιοχή Ramsar (Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, 243.960 στρ.).
180,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ-ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ(GR1130010)


Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή είναι σημαντική για τα αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια, και τα είδη που αναπαράγονται σε καλαμώνες. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ): Branta ruficollis (0-3 διαχειμάζοντα άτομα), Oxyura leucocephala (διαχειμάζον), Haliaeetus albicilla (διαχειμάζον), Aquila heliaca (μετανάστευση), Falco naumanni (μετανάστευση), Larus audouinii. Στη περιοχή ξεχειμωνιάζουν γύρω στα 20.000 υδρόβια σε τακτική βάση (συμπεριλαμβανομένων 2.500 Tadorna tadorna, 6.000 Anas penelope, 3.500 Anas crecca, 10.000 Anas platyrhynchos, 2.500 Recurvirostra avosetta και 3.000 Larus ridibundus)

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Cygnus olor Κύκνος χειμώνας 1996 500 1400 άγνωστη B1i, C3
Anser erythropus Νανόχηνα χειμώνας 1997 20 - άγνωστη A1, C1
Tadorna ferruginea Καστανόπαπια επιδημητικό 0 Μη κοινό άγνωστη B2, C6
Tadorna tadorna Βαρβάρα χειμώνας 1996 800 2500 άγνωστη B1i, C3
Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας 1996 1500 6000 άγνωστη B1i, C3
Aythya nyroca Βαλτόπαπια επιδημητικό 0 Κοινό άγνωστη B2, C6
Merops apiaster Μελισσοφάγος αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 1997 - 1 άγνωστη A1, C1
Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται 0 Κοινό άγνωστη C6
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα χειμώνας 1996 700 2500 άγνωστη A4i, B1i, B2, C6
Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα αναπαράγεται 1993 - 4 άγνωστη B2, C6
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 0 20 100 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2
Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος αναπαράγεται 0 - 600 άγνωστη B3, C2, C6
Larus minutus Νανόγλαρος μετανάστευση 0 - 1200 άγνωστη A4i, B1i, C3
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο αναπαράγεται 0 30 110 άγνωστη B2, C6
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι χειμώνας 0 - 1000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα επιδημητικό 1996 Σύνηθες άγνωστη B2, C6
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα χειμώνας 1997 110 350 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 1996 700 2500 άγνωστη B1i, C3
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς χειμώνας 0 - 280 άγνωστη A4i, B1i, C2
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς αναπαράγεται 0 - 80 άγνωστη B2, C2, C6
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς αναπαράγεται 0 20 50 άγνωστη C6
Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο μετανάστευση 1996 1500 5500 άγνωστη A4i, B1i, C2
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση 1996 50 2500 άγνωστη A4i, B1i, C2
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα επιδημητικό 0 - 110 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος μετανάστευση 1996 Σε αφθονία άγνωστη A1, C1
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος χειμώνας 1996 50 600 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Μόλυνση από λύματα και χημικά, υπερβολικές υδροληψίες, κυνήγι και επέκταση γεωργικών καλλιεργειών και υποδομών, αποτελούν τις κύριες απειλές. Η περιοχή είναι υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (μέτρια), αποστραγγίσεις (άγνωστη), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (μέτρια), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (υψηλή), τουρισμός/αναψυχή (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr