en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR006 Δέλτα Έβρου
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B1iv, B2, B3, C1, C2, C3, C4,
Συντεταγμένες: 40o 52' B 26o 0' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-0 μέτρα
Εμβαδόν: 190,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Ένα παράκτιο υγροτοπικό σύμπλεγμα που σχηματίζεται από το δέλτα του ποταμού Έβρου στα σύνορα Ελλάδος/Τουρκίας (παρακείμενο με τη Τουρκική Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά 001).

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (23%: Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (6%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Υγρότοποι (63%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Αλμυροί βάλτοι, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (20%), στρατιωτικές χρήσεις (50%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (30%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (100%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
46.000 στρέμματα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά καλύπτονται από Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Δέλτα Έβρου, 46.000 στρ.). Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 92.670 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Δέλτα Έβρου 92.670 στρ.)
125,400 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR1110001


Ορνιθοπανίδα
Πολύ σημαντική περιοχή για τα αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια, αρπακτικά και στρουθιόμορφα. Είδη παγκόσμιου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν τα κριτήρια Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ): Aythya nyroca (αναπαραγωγή, μετανάστευση), Oxyura leucocephala (διαχείμαση), Haliaeetus albicilla (αναπαραγωγή, διαχείμαση), Aquila heliaca (μη αναπαραγόμενος επισκέπτης), Falco naumanni (μετανάστευση), Larus audouinii (μη αναπαραγόμενος επισκέπτης). Η περιοχή είναι σημαντικός μεταναστευτικός διάδρομος με πάνω από 5,000 τακτικά διερχόμενους Ciconia ciconia.

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Cygnus olor Κύκνος χειμώνας 1993 744 - άγνωστη B1i, C3
Anser erythropus Νανόχηνα χειμώνας 1988 - 116 άγνωστη A1, B1i, C1, C2
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα χειμώνας 0 - - άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Tadorna tadorna Βαρβάρα χειμώνας 1995 1630 - άγνωστη B1i, C3
Anas strepera Καπακλής χειμώνας 1995 - 380 άγνωστη B1i, C3
Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας 1995 - 10850 άγνωστη B1i, C3
Anas crecca Κιρκίρι χειμώνας 1995 - 13400 άγνωστη A4i, B1i, C3
Merops apiaster Μελισσοφάγος αναπαράγεται 0 - - άγνωστη B2
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 0 - - άγνωστη A1, C1
Tringa stagnatilis Βαλτότρυγγας μετανάστευση 1992 380 - καλή A4i, B1i, C3
Calidris minuta Νανοσκαλίδρα χειμώνας 1995 2300 - άγνωστη A4i, B1i, C3
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος επιδημητικό 0 - - άγνωστη B1i, C3
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος χειμώνας 1995 212 - άγνωστη B1i, C3
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα χειμώνας 1995 - 460 άγνωστη B1i, B2, C2, C6
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα αναπαράγεται 1997 100 - καλή B3, C6
Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα αναπαράγεται 1997 10 - καλή B2, C6
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 1997 150 250 μέτρια A4i, B1i, B2, C2
Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος αναπαράγεται 1997 250 - καλή B3, C2, C6
Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται 1997 60 - μέτρια B2, C6
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 1997 200 - καλή B1i, B2, C2, C6
Aquila clanga Στικταετός χειμώνας 0 - - άγνωστη A1, C1
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα χειμώνας 1997 26000 - καλή A1, A4i, B1i, C1, C2
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 1997 7000 - καλή A4i, B1i, C3
Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο χειμώνας 1997 5000 - καλή A4i, B1i, C2
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση 1997 Σε αφθονία καλή A4i, B1i, C2
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα μετανάστευση 1997 500 - καλή A4i, B1i, C2
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος μετανάστευση 1997 2600 - καλή A4i, B1i, C2
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος χειμώνας 1995 - 164 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Ciconia ciconia Πελαργός μετανάστευση 0 - - άγνωστη A4i, B1i, B1iv, C2
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται 0 - - άγνωστη B2, C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Υπάρχουν πολλές απειλές στην περιοχή συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της εντατικής γεωργίας, των αποξηράνσεων, της ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα, και του κυνηγιού. Έχουν διεξαχθεί πρόσφατα δύο προγράμματα LIFE για τη Numenius tenuirostris και τα Phalacrocorax pygmaeus και Anser erythropus. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (χαμηλή), αποστραγγίσεις (υψηλή), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (μέτρια), βόσκηση δασών (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (χαμηλή), τουρισμός/αναψυχή (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr