en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR092 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και Αιτωλικού, Εκβολές Αχελώου και Εύηνου
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B2, C1, C2, C3, C4, C6
Συντεταγμένες: 38o 20' B 21o 20' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-450 μέτρα
Εμβαδόν: 500,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Υγροτοπικό σύμπλεγμα με λιμνοθάλασσες, αλυκές ('Άλλη' χρήση γης, παρακάτω), εκτεταμένους αλμυρόβαλτους, έλη γλυκού νερού, αμμώδεις όχθες, και υπόλειμμα αλουβιακού δάσους.

Ενδιαιτήματα: Δάση και δασικές εκτάσεις (7%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες, Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση), Θαμνώνες (8%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (80%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Λασπότοποι και αμμότοποι, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις, αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (50%), δασοπονία, άλλες (5%), τουρισμός/αναψυχή

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
10.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Βαράσοβα/Γαλατά-Περιτοχωρίου). 5.500 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Πουρί-Ασπρολίθι/Α. Κεράσοβου). Τμήμα της περιοχής αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Καντήλια-Βάλτη/Αστακού). 460 στρ. αποτελούν Προστατευόμενο Μνημείο της Φύσης (Δάσος Φράξου Λεσινίου). Τμήμα της περιοχής αποτελεί περιοχή Ramsar (Λιμνοθάλασσες Μεσολλογγίου, 336.870 στρ.) Τμήμα της περιοχής αποτελεί Βιογενετικό Απόθεμα.
441,840 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ-ΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔYΤIΚΟΣ ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ(GR2310015)


Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια και αρπακτικά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (ξεχειμωνιάζει), Pelecanus crispus (10 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Aythya nyroca (μετανάστευση), Haliaeetus albicilla (ξεχειμωνιάζει), Aegypius monachus (ξεχειμωνιάζει), Aquila clanga (ξεχειμωνιάζει), Aquila heliaca (2 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Gallinago media (μετανάστευση). Στην περιοχή καταμετρούνται πάνω από 20.000 υδρόβια τον χειμώνα, σε τακτική βάση (συμπεριλαμβανομένων 10.000 Anas penelope, 3.000 Anas crecca, 3.000 Anas clypeata, 15.500 Fulica atra).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας 1988 10000 10000 καλή B1i, C3
Aythya ferina Γκισάρι χειμώνας 1988 11100 11100 καλή B1i, C3
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 0 - - άγνωστη A1, C1
Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται 1990 39 39 καλή B2, C6
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος επιδημητικό 1990 25 25 καλή B1i, C3
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα χειμώνας 1988 300 300 καλή B2, C6
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα αναπαράγεται 1990 23 23 καλή C6
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής επιδημητικό 1990 200 200 καλή B1i, C3
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 1990 66 77 καλή A4i, B1i, B2, C2, C6
Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται 1990 110 110 καλή A4i, B1i, B2, C2, C6
Sterna caspia Καρατζάς επιδημητικό 1996 10 20 μέτρια C2
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 1990 489 500 καλή A4i, B1i, B2, C2, C6
Gyps fulvus Ορνιο επιδημητικό 0 Κοινό άγνωστη C6
Falco naumanni Κιρκινέζι αναπαράγεται 1990 12 15 καλή A1, C1
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 1988 1550 1550 καλή B1i, C3
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση 1990 500 1800 καλή A4i, B1i, C2
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται 1990 1200 1250 καλή B2, C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Η κύρια απειλή στην περιοχή προέρχεται από την εντατική γεωργία και τα σχετιζόμενα σχέδια αποξηράνσεων και διαχείρισης των υδάτων. Η ολοκλήρωση της εκτροπής του ποταμού Εύηνου και τα σχέδια εκτροπής του ποταμού Αχελώου αποτελούν επίσης σημαντικές απειλές. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), επιχωματώσεις (μέτρια), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr