en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR103 Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B2, C1, C2, C4, C6
Συντεταγμένες: 38o 51' B 22o 32' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-1000 μέτρα
Εμβαδόν: 340,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Η περιοχή περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού Σπερχειού, εκτάσεις με αλμυρόβαλτους και καλαμώνες (Phragmites). Κατά μήκος του ποταμού βρίσκουμε μωσαϊκό παραποτάμιου δάσους, υγρών λειμώνων και έλους γλυκού νερού.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (5%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Θαλάσσιες περιοχές (30%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (10%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (50%: Λασπότοποι και αμμότοποι, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις, αλιεία/υδατοκαλλιέργειες, διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Χαμηλό
Διεθνές: Μερικό
12.250 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Εκβολές Σπερχειού).
39,660 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ (ΔΕΛΤΑ) ΣΠΕΡΧIΟΥ(GR2440005)


Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για είδη χαρακτηριστικά των παραποτάμιων δάσων, καλαμώνων και ανοικτών υδάτινων εκτάσεων. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (μετανάστευση, ξεχειμωνιάζει), Aquila clanga (ξεχειμωνιάζει), Falco naumanni (αναπαράγεται). Η περιοχή φιλοξενεί κάθε χειμώνα πάνω από 20.000 υδρόβια (συμπεριλαμβανομένων 4.250 Anas crecca, 1.310 Recurvirostra avosetta).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια μετανάστευση 0 - - άγνωστη A1, C1
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μη αναπαραγόμενος επισκέπτης 1963 1 - καλή A1, C1
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα χειμώνας 1990 1310 1310 μέτρια A4i, B1i, B2, C6
Larus genei Λεπτοραμφόγλαρος χειμώνας 1994 Σύνηθες άγνωστη A4i, B1i, C2
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η επέκταση της γεωργίας, οι αποξηράνσεις και οι κατασκευή υποδομών. Τμήμα του παραποτάμιου δάσους εντός της ΖΕΠ έχει αποψιλωθεί εξαιτίας προγράμματος ελέγχου των πλημμυρών που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιοχή αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (μέτρια), αποστραγγίσεις (υψηλή), επιχωματώσεις (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (χαμηλή), βόσκηση δασών (χαμηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr