en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR012 Δέλτα Νέστου και παράκτιες λιμνοθάλασσες
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, B1i, B1ii, B2, B3, C1, C2, C3, C6
Συντεταγμένες: 40o 58' B 24o 48' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-10 μέτρα
Εμβαδόν: 220,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Η περιοχή αποτελείται από μια σειρά υφάλμυρων λιμνοθαλασσών και αρόσιμων καλλιεργειών με κατακερματισμένα τμήματα ελών γλυκού νερού, λειμωνών, αλμυροβάλτων και δάσους. Στις ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνεται η γεωργία, ψάρεμα, δασοπονία και τουρισμός.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Δασικές φυτείες), Δάση και δασικές εκτάσεις (10%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση), Λιβάδια (10%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (7%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Υγρότοποι (58%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Λασπότοποι και αμμότοποι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (20%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (30%), δασοπονία (10%), τουρισμός/αναψυχή (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (50%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
9.300 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελούν Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Δασοχωρίου (Φωνή της Αμερικής)/Ερασμίου). 78.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελούν Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Δάσος Νέστου (Κοτζά Ορμάν)). Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά επικαλύπτεται με Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί περιοχή Ramsar (Δέλτα Νέστου, 219.300 στρ.)
146,060 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ(GR1150001)


Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια, αρπακτικά και στρουθιόμορφα που συναντώνται σε καλαμώνες. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Branta ruficollis (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus albicilla (5 άτομα που μένουν όλο το χρόνο), Aquila heliaca (ξεχειμωνιάζει), Galliango media (25 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Larus audouinii (μετανάστευση).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Cygnus olor Κύκνος χειμώνας 1996 200 1300 άγνωστη B1i, C3
Anser erythropus Νανόχηνα χειμώνας 0 - 26 άγνωστη A1, C1
Aythya nyroca Βαλτόπαπια μετανάστευση 0 Σε αφθονία άγνωστη A1, C1
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα επιδημητικό 0 Σε αφθονία άγνωστη B3, C6
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 0 Σπάνιο άγνωστη A1, C1
Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται 1996 20 40 άγνωστη C6
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής επιδημητικό 0 40 70 άγνωστη B2
Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα αναπαράγεται 1993 25 33 άγνωστη B2, C6
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 1996 20 100 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2
Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος αναπαράγεται 0 300 700 άγνωστη B3, C2, C6
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 1996 80 450 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Accipiter brevipes Σαϊνι αναπαράγεται 0 10 - άγνωστη B2
Aquila clanga Στικταετός χειμώνας 1997 4 16 άγνωστη A1, C1
Falco naumanni Κιρκινέζι μετανάστευση 0 Σε αφθονία άγνωστη A1, C1
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα επιδημητικό 1996 Κοινό άγνωστη B2, C6
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα χειμώνας 1996 250 1800 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 1996 150 3300 άγνωστη B1i, C3
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας επιδημητικό 0 - 50 άγνωστη B1i, C2
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς χειμώνας 1996 120 500 άγνωστη A4i, B1i, C2
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη C6
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος μετανάστευση 1996 Σε αφθονία άγνωστη A1, C1
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος χειμώνας 1996 10 35 άγνωστη A1, A4i, B1i, C1, C2
Ciconia ciconia Πελαργός αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Puffinus yelkouan Μύχος χειμώνας 1996 - 400 άγνωστη B1ii, C2
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς αναπαράγεται 0 Κοινό άγνωστη B2
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται 0 Σε αφθονία άγνωστη C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων ανάντη της ΣΠΠ, η υπερβόσκηση και το κυνήγι. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (μέτρια), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (υψηλή), αποδασώσεις (για εμπόριο) (χαμηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (μέτρια), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr