en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Κατάλογος ειδών πουλιών στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"
Περιοχή: Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης"
Σύνταξη: Γ. Μπεριάτος, Π. Λατσούδης, Ν. Προμπονάς

  Είδος Επιστημονική Ονομασία
1 (Κοινός) Κύκνος Cygnus olor  
2 Καστανόπαπια Tadorna ferruginea  
3 (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι Anas penelope  
4 Καπακλής Anas strepera  
5 (Ευρασιατικό) Κιρκίρι Anas crecca  
6 Πρασινοκέφαλη Πάπια Anas platyrhynchos  
7 Ψαλίδα (του Βορρά) Anas acuta  
8 (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα Anas querquedula  
9 (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια Anas clypeata  
10 Γκισάρι Aythya ferina  
11 (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια Aythya nyroca  
12 Νανοπρίστης Mergellus albellus  
13 (Κοινό) Ορτύκι Coturnix coturnix  
14 (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis  
15 Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis  
16 (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος Phalacrocorax carbo  
17 Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus  
18 Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus  
19 (Ευρασιατικός) Ήταυρος Botaurus stellaris  
20 (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus  
21 (Κοινός) Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax  
22 (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides  
23 Γελαδάρης Bubulcus ibis  
24 (Κοινός) Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta  
25 Αργυροτσικνιάς Egretta alba  
26 Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea  
27 Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea  
28 Μαύρος Πελαργός Ciconia nigra  
29 Λευκός Πελαργός Ciconia ciconia  
30 (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus  
31 (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης Pernis apivorus  
32 Φιδαετός Circaetus gallicus  
33 Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus  
34 Λιβαδόκιρκος Circus pygargus  
35 Διπλοσάϊνο Accipiter gentilis  
36 (Κοινό) Ξεφτέρι Accipiter nisus  
37 (Κοινή) Γερακίνα Buteo buteo  
38 Αετογερακίνα Buteo rufinus  
39 Γερακαετός Aquila pennata  
40 Ψαραετός Pandion haliaetus  
41 Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus  
42 (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus  
43 Δεντρογέρακο Falco subbuteo  
44 Μαυροπετρίτης Falco eleonorae  
45 Πετρίτης Falco peregrinus  
46 (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus  
47 Στικτοπουλάδα Porzana porzana  
48 Μικροπουλάδα Porzana parva  
49 (Κοινή) Νερόκοτα Gallinula chloropus  
50 (Κοινή) Φαλαρίδα Fulica atra  
51 (Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα Burhinus oedicnemus  
52 Καλαμοκανάς Himantopus himantopus  
53 Αγκαθοκαλημάνα Vanellus spinosus  
54 Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius  
55 (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα Limosa limosa  
56 Μαχητής Calidris pugnax  
57 Δρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea  
58 Λασποσκαλίδρα Calidris alpina  
59 (Κοινή) Νανοσκαλίδρα Calidris minuta  
60 Ακτίτης Actitis hypoleucos  
61 Δασότρυγγας Tringa ochropus  
62 Μαυρότρυγγας Tringa erythropus  
63 Πρασινοσκέλης Tringa nebularia  
64 Βαλτότρυγγας Tringa stagnatilis  
65 Λασπότρυγγας Tringa glareola  
66 Κοκκινοσκέλης Tringa totanus  
67 (Ευρασιατική) Μπεκάτσα Scolopax rusticola  
68 (Κοινό) Μπεκατσίνι Gallinago gallinago  
69 Μουστακογλάρονο Chlidonias hybrida  
70 Μαυρογλάρονο Chlidonias niger  
71 Αργυρογλάρονο Chlidonias leucopterus  
72 Νανόγλαρος Hydrocoloeus minutus  
73 Λεπτόραμφος Γλάρος Larus genei  
74 Καστανοκέφαλος Γλάρος Larus ridibundus  
75 Μαυροκέφαλος Γλάρος Larus melanocephalus  
76 Θυελλόγλαρος Larus canus  
77 Ασημόγλαρος (της Μεσογείου) Larus michahellis  
78 (Κοινή) Φάσσα Columba palumbus  
79 Δεκαοχτούρα Streptopelia decaocto  
80 (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι Streptopelia turtur  
81 Πράσινος Παπαγάλος Psittacula krameri  
82 Κισσόκουκος Clamator glandarius  
83 (Ευρωπαϊκός) Κούκος Cuculus canorus  
84 Τυτώ Tyto alba  
85 (Ευρασιατικός) Γκιώνης Otus scops  
86 (Κοινός) Μπούφος Bubo bubo  
87 (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια Athene noctua  
88 (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus  
89 (Κοινή) Σταχτάρα Apus apus  
90 Ωχροσταχτάρα Apus pallidus  
91 Βουνοσταχτάρα Apus melba  
92 (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη Alcedo atthis  
93 (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος Merops apiaster  
94 (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus  
95 Τσαλαπετεινός Upupa epops  
96 Στραβολαίμης Jynx torquilla  
97 (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla  
98 Κατσουλιέρης Galerida cristata  
99 Δεντροσταρήθρα Lullula arborea  
100 Σιταρήθρα Alauda arvensis  
101 Οχθοχελίδονο Riparia riparia  
102 Σταβλοχελίδονο Hirundo rustica  
103 Λευκοχελίδονο Delichon urbicum  
104 Μιλτοχελίδονο Cecropis daurica  
105 Ωχροκελάδα Anthus campestris  
106 Δεντροκελάδα Anthus trivialis  
107 Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis  
108 Κοκκινοκελάδα Anthus cervinus  
109 Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava  
110 Σταχτοσουσουράδα Motacilla cinerea  
111 Λευκοσουσουράδα Motacilla alba  
112 (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης Troglodytes troglodytes  
113 (Κοινός) Θαμνοψάλτης Prunella modularis  
114 Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula  
115 (Κοινό) Αηδόνι Luscinia megarhynchos  
116 Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros  
117 (Κοινός) Φοινίκουρος Phoenicurus phoenicurus  
118 Καστανολαίμης Saxicola rubetra  
119 (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης Saxicola rubicola  
120 Σταχτοπετρόκλης Oenanthe oenanthe  
121 Ασπροκωλίνα Oenanthe hispanica  
122 (Κοινός) Κότσυφας Turdus merula  
123 Κεδρότσιχλα Turdus pilaris  
124 (Κοινή) Τσίχλα Turdus philomelos  
125 Κοκκινότσιχλα Turdus iliacus  
126 Τσαρτσάρα Turdus viscivorus  
127 (Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι Cettia cetti  
128 (Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη Cisticola juncidis  
129 Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides  
130 Ωχροστριτσίδα Iduna pallida  
131 Ωχροστριτσίδα Iduna pallida  
132 Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum  
133 Ψαθοποταμίδα Acrocephalus melanopogon  
134 Σχοινοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus  
135 Βαλτοποταμίδα Acrocephalus palustris  
136 Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus  
137 Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus  
138 Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans  
139 Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala  
140 Μελωδοτσιροβάκος Sylvia crassirostris  
141 Βουνοτσιροβάκος Sylvia curruca  
142 Θαμνοτσιροβάκος Sylvia communis  
143 Κηποτσιροβάκος Sylvia borin  
144 Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla  
145 Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus orientalis  
146 Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix  
147 Δεντροφυλλοσκόπος Phylloscopus collybita  
148 Θαμνοφυλλοσκόπος Phylloscopus trochilus  
149 Χρυσοβασιλίσκος Regulus regulus  
150 Πυροβασιλίσκος Regulus ignicapilla  
151 Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata  
152 Νανομυγοχάφτης Ficedula parva  
153 Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata  
154 Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis  
155 Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca  
156 Αιγίθαλος Aegithalos caudatus  
157 Γαλαζοπαπαδίτσα Cyanistes caeruleus  
158 Καλόγερος Parus major  
159 Ελατοπαπαδίτσα Periparus ater  
160 Καμποδεντροβάτης Certhia brachydactyla  
161 Υφάντρα Remiz pendulinus  
162 (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος Oriolus oriolus  
163 Αετομάχος Lanius collurio  
164 Σταχτοκεφαλάς Lanius minor  
165 Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator  
166 (Ευρωπαϊκή) Κίσσα Garrulus glandarius  
167 (Κοινή) Καρακάξα Pica pica  
168 (Σταχτιά) Κουρούνα Corvus corone  
169 (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι Sturnus vulgaris  
170 Σπιτοσπουργίτης Passer domesticus  
171 Χωραφοσπουργίτης Passer hispaniolensis  
172 Δεντροσπουργίτης Passer montanus  
173 (Κοινός) Σπίνος Fringilla coelebs  
174 Χειμωνόσπινος Fringilla montifringilla  
175 Σκαρθάκι Serinus serinus  
176 (Ευρωπαϊκός) Φλώρος Carduelis chloris  
177 (Κοινή) Καρδερίνα Carduelis carduelis  
178 (Κοινό) Λούγαρο Carduelis spinus  
179 (Κοινό) Φανέτο Carduelis cannabina  
180 (Κοινός) Σταυρομύτης Loxia curvirostra  
181 (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης Coccothraustes coccothraustes  
182 Σιρλοτσίχλονο Emberiza cirlus  
183 Βουνοτσίχλονο Emberiza cia  
184 (Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus  
185 Αμπελουργός Emberiza melanocephala  
186 Τσιφτάς Emberiza calandra  
187 Μανδαρίνος Aix galericulata  
188 Νυφόπαπια Aix sponsa  
189 Νυμφοειδής Κοκατίλος Nymphicus hollandicus  
190 Μιτροφόρος Αρατίνγκα Aratinga mitrata  
191 Ευπατρίδης Ψιττακίσκος Psittacula eupatria  
192 Φαιοκέφαλος της Σενεγάλης Poicephalus senegalus  
193 Ροδόπυγος Παπαγάλος Psephotus haematonotus  
194 Μελωδικό Παπαγαλάκι Melopsittacus undulatus  
195 Ινδικός Ασημομύτης Lonchura malabarica  
196 Ραβδωτός Υφαντής Ploceus manyar  
197 Μαυροκέφαλος Υφαντής Ploceus melanocephalus  
198 Μεξικανική Ροδόσπιζα Carpodacus mexicanus  
Ο επισκέπτης του μήνα

Ιανουάριος: Η ΑΛΚΥΟΝΗ, το γαλάζιο βέλος

Η Αλκυόνη εμφανίζεται στο Πάρκο περιστασιακά το φθινόπωρο καθώς και την άνοιξη. Σίγουρα, όμως, θα τη δούμε το χειμώνα να πετά πάνω από τις λίμνες του, να κάθεται στις...

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πάρκο

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης"
Σπύρου Μουστακλή 23, 13121, Ίλιον Αττικής
Τηλ/Fax: 210 2316977, e-mail: park@ornithologiki.gr
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία